نشست مشترک استاندار یزد با معاون اول رییس جمهور و ۲ تن از وزرا به منظور بررسی پروژه انتقال آب از دریا به استان یزد و بهره برداری از فاز اول پروژه انتقال آب از دریا و انتقال آب به اردکان تا تیر ماه و بررسی پروژه های پیشران بهره وری، افزایش اعتبارات حوزه راه و فعال سازی خط دوم انتقال آب شرب به استان یزد برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ نشست مشترک استاندار یزد با معاون اول رییس جمهور و ۲ تن از وزرا به منظور بررسی پروژه انتقال آب از دریا به استان یزد/ بهره برداری از فاز اول پروژه انتقال آب از دریا و همچنین انتقال آب به اردکان تا تیتر ماه/ بررسی پروژه های پیشران بهره وری ، افزایش اعتبارات حوزه راه و فعال سازی خط دوم انتقال آب شرب به استان یزد از جمله دیگر پیگیری های این نشست بود.

بر این اساس؛ نشست مشترک استاندار یزد با معاون اول رییس جمهور و ۲ تن از وزرا (وزرای صمت و نیرو) برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از پروژه انتقال آب از دریا توسط مجری ارایه شد و با دستور مؤکد دکتر مخبر، بر تسریع این پروژه تاکید شد.

همچنین با هماهنگی های صورت گرفته و تعهد مجری، مقرر شد بهره برداری از فاز اول این پروژه تا تیر ماه صورت گیرد.

شایان ذکر است؛ تسریع در پروژه آبرسانی به اردکان از محل خط اول، مورد پیگیری قرار گرفت. این پروژه نیز تا تیر ماه به بهره برداری می‌رسد.

همچنین در ادامه این نشست، با توجه به انتخاب یزد به عنوان پایلوت بهره وری در کشور، بخشی از نشست به این مهم اختصاص یافت.

با توجه به مشخص شدن پروژه های پیشران استان در حوزه بهره وری، پیگیری ها به منظور طرح و بررسی در هیئت دولت صورت گرفت.

افزایش اعتبارات مصوب سفر رییس جمهور در حوزه راه های استان، از جمله دیگر پیگیری های این نشست بود.

فعال سازی خط دوم انتقال آب شرب به استان از جمله دیگر مسایل مورد پیگیری بود.

افزایش سهم دولت در سرمایه گذاری پروژه آزادراه نطنز – یزد – سیرجان موضوع انتهایی مورد طرح و پیگیری در این نشست بود.