مدیرکل استاندارداستان یزد، به مناسبت هفته پژوهش ودر حضور معاونین استانداری و دیگر مقامات محلی گفت: ویژگی اساسی اقتصاد دانش بنیان، پایداری ومولد بودن آن در این بخش مهم است به ویژه آن که شتاب استانداردسازی محصولات دانش بنیان، روبه افزایش است.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد رضا زارع بنادکوکی که به اتفاق معاون اداره کل استاندارد استان یزد به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازاریزد در محل نمایشگاه های دائمی و بین المللی یزد رفته بود، در مصاحبه با خبرنگار اداره روابط عمومی واطلاع رسانی افزود:جاده استاندارد استان یزد به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، در رسیدن شرکت های متقاضی به گواهی نامه انطباق محصول دانش بنیان(COP )، بسیار هموار وبا افزایش شرکت های دانش بنیان، شاهد رشد فزاینده ایی در این حوزه هستیم

این مسئول با تحسین انتخاب شعار پژوهش، فناوری و پشتیبان تولید در دایرکردن این نمایشگاه، ادامه داد: مجموعه استاندارد استان یزد با توجه به کارشناسان مجرب و خدومی که در خود جای داده است، آمادگی کامل دارد تا ویژگی های محصولات شرکت های دانش بنیان را صحه گذاری کرده تا از این منظر، نقطه مثبتی درایجاد تسهیلات و تجاری سازی محصولات آن ها به حساب آییم.

مدیر کل اداره استاندارد استان یزددرخصوص جزئیات فرآیندکارگفت: درحوزه محصولات دانش بنیان اهدافی را متصورهستیم، اول آن که با اعطاء این گونه گواهی نامه ها باعث ایجاد امید در واحدها می شویم ،متعاقب آن روحیه ی جدیدی در این حوزه ایجاد می شود که در نهایت به حمایت از تولید ملی منجر می شود و در نهایت این که به توان مندی اقتصادی ویژه ایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان دست می یابیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون چهار شرکت دانش بنیان پترواکتان ایساتیس، پویا پازیریک، آپافن ومدیسا پلیمرآریا یزد به ترتیب با تولید محصولات دانش بنیان دواتیل هگزانوییک، دستگاه شتشوی فرش، دستگاه وایندر نخ و پارچه حاوی هیدروکسی آپا تیت کربناته نانوساختار، مورد استفاده در لایه ماسک تنفسی در استان یزد مشغول هستند.

زارع بنادکوکی درپایان سخنان خود گفت: این واحدها توانسته اند استان را در کشور مطرح و یزد را به جایگاه خوبی در حوزه محصولات دانش بنیان برسانند که مراتب تقدیر و تشکر ویژه ازمدیران و دست اندرکاران آنان کاملا محفوظ و امیدواریم در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، شاهد افزایش روزافزون صدورگواهی نامه های انطباق محصول دانش بنیان، دردیار قنات وقنوت و قناعت باشیم.