بایگانی‌های TRIZ - صبح ساباط
TRIZعصاره تجربه و اندیشه مخترعین/رقابت در دهه اخیربر اساس نوآوری است ۲۵ مهر ۱۴۰۰
مدرس TRIZ در اتاق بازرگانی یزد:

TRIZعصاره تجربه و اندیشه مخترعین/رقابت در دهه اخیربر اساس نوآوری است

مدرس TRIZگفت: TRIZتنها تئوری محض نیست بلکه عصاره تجربه و اندیشه مخترعین است که در آن به جای استفاده از روش سعی و خطا از یک روش الهام گیری بهره گرفته می شود.