بایگانی‌های یزد، خراسان جنوبی، اصفهان، کرمان،فارس - صبح ساباط
هماهنگی مسائل حوزه اقتصادی استان های همجوار در نشست مشترک مدیران اقتصادی ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
استاندار یزد در نشست مشترک مديران اقتصادی يزد، خراسان جنوبی، اصفهان، كرمان وفارس مطرح کرد:

هماهنگی مسائل حوزه اقتصادی استان های همجوار در نشست مشترک مدیران اقتصادی

استاندار یزد با تاکید بر لزوم تغییر ساختار عمودی در نظام تصمیم گیری کشور گفت: تغییر درحکمرانی از بالا به پایین کشور نیازمند وقوع انقلاب کارشناسی و انقلاب مدیریتی است که با ارائه طرح درنشست‌های مشترک بین استان‌ها ممکن خواهد شد.