بایگانی‌های وضعیت زرد - صبح ساباط
شهرستان بهاباد در وضعیت زرد قرار گرفت ۰۱ مرداد ۱۳۹۹

شهرستان بهاباد در وضعیت زرد قرار گرفت

در روزی که فوتی های کرونا در کشور رکورد زد وضعیت سفید بهاباد، پس از دو ماه زرد شد.