بایگانی‌های هنجارشکنی - صبح ساباط
تشکیل پرونده برای هنجارشکنی در بافت تاریخی یزد ۱۰ آذر ۱۴۰۲

تشکیل پرونده برای هنجارشکنی در بافت تاریخی یزد

برای هنجار شکنی در بافت تاریخی پرونده قضایی تشکیل و افراد متهم شناسایی و موارد مربوطه پیگیری شد.