بایگانی‌های طرح تابا - صبح ساباط
راه اندازی طرح تابا در استان یزد؛ بازار آب و تحویل حجمی آب در یزد استقرار می یابد ۰۴ مهر ۱۴۰۲
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد خبر داد:

راه اندازی طرح تابا در استان یزد؛ بازار آب و تحویل حجمی آب در یزد استقرار می یابد

مدیر عامل شرکت سهامی آب گفت: طرح تابا شامل سه طرح مهم تحویل حجمی آب، بازار آب و اتاق شیشه ای منابع مصرف بوده که با توجه به انتخاب استان یزد به عنوان پایلوت بهره وری، طرح تابا می تواند در مدیریت مصرف و بهره وری تاثیر گذار باشد.