بایگانی‌های ضبط یک تن شکر احتکاری - صبح ساباط
کشف و ضبط یک تن شکر احتکاری در مهریز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

کشف و ضبط یک تن شکر احتکاری در مهریز

مدیر کل تعزیرات حکومتی یزد گفت: شکر‌های مکشوفه در سامانه ثبت نگردیده شرکت مذکور اقدام به فروش غیرقانونی قسمتی از شکرها نموده است.