بایگانی‌های صدوقی - صبح ساباط
بازپیرایی بوستان آخوند کرباسی با حمایت خاندان مرتاض و صدوقی انجام می شود ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازپیرایی بوستان آخوند کرباسی با حمایت خاندان مرتاض و صدوقی انجام می شود

با حمایت خاندان مرتاض و صدوقی بازپیرایی بوستان آخوند کرباسی و آرامگاه های مجاور این مجموعه انجام می شود.