بایگانی‌های صدور سند - صبح ساباط
رشد ۱۳۰ درصدی صدور اسناد مالکیت در استان یزد / صدور سند کاداستری یزد از ۱۰۰ هزار برگ گذشت ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
130 درصدی صدور اسناد مالکیت در استان یزد / صدور سند کاداستری یزد از 100 هزار برگ گذشت

رشد ۱۳۰ درصدی صدور اسناد مالکیت در استان یزد / صدور سند کاداستری یزد از ۱۰۰ هزار برگ گذشت

130 درصدی صدور اسناد مالکیت در استان یزد / صدور سند کاداستری یزد از 100 هزار برگ گذشت.