بایگانی‌های شورای سیاستگذاری - صبح ساباط
ضرورت وحدت رویه رسانه ای در اصول انقلاب ۰۹ دی ۱۴۰۰
رئیس بسیج رسانه استان یزد در بازدید از شبستان عنوان کرد؛ 

ضرورت وحدت رویه رسانه ای در اصول انقلاب

رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزدگفت: ضروری است رسانه ها جدای از دیدگاه حزبی و جناحی در اصول اصلی انقلاب وحدت رویه داشته باشند و ما در بسیج رسانه به دنبال تحقق این اصل هستیم.