بایگانی‌های راهکارهای شش گانه مشارکت مردم در تحقق جهش تولید - صبح ساباط
راهکارهای شش گانه مشارکت مردم در تحقق جهش تولید ۱۱ فروردین ۱۴۰۳
از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد انجام شد

راهکارهای شش گانه مشارکت مردم در تحقق جهش تولید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد راهکارهای شش گانه مشارکت مردم در راستای جهش تولید را تشریح کرد.