بایگانی‌های راهنمای گردشگران - صبح ساباط
آشنائی راهنمای گردشگران یزد با ترفندهای عکاسی در کارگاه مهدی دهقانی ۱۰ تیر ۱۴۰۳

آشنائی راهنمای گردشگران یزد با ترفندهای عکاسی در کارگاه مهدی دهقانی

راهنمای گردشگران یزددر کارگاه مهدی دهقانی، با ترفندهای عکاسی آشنا شدند.