بایگانی‌های رئیس سازمان کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی: - صبح ساباط
کتابخانه وزیری میتواند به مرجعیت علمی منطقه تبدیل شود ۱۲ آذر ۱۴۰۰
رئیس سازمان کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی:

کتابخانه وزیری میتواند به مرجعیت علمی منطقه تبدیل شود

رئیس سازمان کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: کتابخانه وزیری میتواند تا ۵سال آینده به مرکز استنادی و مرجعیت علمی منطقه مبدل شود .