بایگانی‌های رئیس اداره منابع آب - صبح ساباط
جمع آوری منصوبات چاه غیر مجاز در شهرستان مروست ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

جمع آوری منصوبات چاه غیر مجاز در شهرستان مروست

رئیس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست از جمع آوری منصوبات یک حلقه چاه غیر مجاز موجود در یک کارگاه صنعتی خبر داد.