بایگانی‌های ذخیره آب میبد، اردکان، یزد - صبح ساباط
افتتاح دوباب مخزن ۲۰هزار متر مکعبی سنگاوی در یزد ۲۲ دی ۱۴۰۱

افتتاح دوباب مخزن ۲۰هزار متر مکعبی سنگاوی در یزد

طرح مخزن آب سنگاوی، دوباب مخزن 20 هزار متر مکعبی سنگاوی جمعا به حجم 40هزار متر مکعب است، مخازن بتنی که باعث افزایش حجم ذخیره آب شهرستان‌های میبد، اردکان و یزد می شود.