بایگانی‌های ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران - صبح ساباط
دعوت از متخصصان و سرمایه گذاران بذور کاهو و نشاء ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

دعوت از متخصصان و سرمایه گذاران بذور کاهو و نشاء

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی به منظور معرفی دستاوردهای طرح فناورانه «تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی» «رویداد روز مزرعه» را برگزار می کند.