بایگانی‌های ذاکری اشکذری - صبح ساباط
تغییرات کرونا مانا خواهد بود ۱۳ آذر ۱۳۹۹

تغییرات کرونا مانا خواهد بود

ویروس کرونا سرانجام از زندگی ما دست برمی‌دارد اما تغییراتی که از خود به‌جای گذاشته است؛ تا مدت‌ها یا همیشه با ما خواهند ماند.