بایگانی‌های دومین درخت کهنسال کشور - صبح ساباط
ثبت ملی دومین درخت کهنسال ایران ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

ثبت ملی دومین درخت کهنسال ایران

شورای ملّی ثبت میراث طبیعی کشور ۴۲ اثر را واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملّی تشخیص داد که درخت کهنسال انجیر بنگالی چابهار هم جزو آن است.