بایگانی‌های دولت مردمی، - صبح ساباط
باوجود ظرفیت های استان بوشهر سخن گفتن از مشکلات و بیکاری در این استان قابل تحمل نیست ۱۶ مهر ۱۴۰۰
رئیس جمهور در بدو ورود به بوشهر:

باوجود ظرفیت های استان بوشهر سخن گفتن از مشکلات و بیکاری در این استان قابل تحمل نیست

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان بوشهر برای رشد و آبادانی،گفت: با وجود این ظرفیت‌های فراوان، سخن گفتن از مشکلات و بیکاری و بعضاً آسیب‌های اجتماعی در سطح استان قابل تحمل نیست.