بایگانی‌های یونسکو - صبح ساباط
تنها یک گام تا ثبت جهانی «جشن انار تفت» ۰۹ آذر ۱۴۰۱

تنها یک گام تا ثبت جهانی «جشن انار تفت»

پرونده «جشن انار تفت در قالب جشن مهرگان» روی میز اجلاس میراث ناملموس یونسکو قرار می گیرد.