بایگانی‌های ژنتیک - صبح ساباط
ضرورت تهیه سند ژنتیک در کشور ۱۶ مهر ۱۴۰۰
مدیر حوزه های علمیه کشور تاکید کرد:

ضرورت تهیه سند ژنتیک در کشور

مدیر حوزه های علمیه کشور در بازدید از مرکز ژنتیک میبد بر تهیه سند ژنتیک در کشور تاکید کرد.