بایگانی‌های واگذاری - صبح ساباط
فروش کارت ملی برای واردات / برخورد با متخلفان ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
فروش کارت ملی برای واردات خودرو تخلف است/ برخورد با متخلفان

فروش کارت ملی برای واردات / برخورد با متخلفان

هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو، تخلف است.