بایگانی‌های واتساپ - صبح ساباط
همه چیز با یک لایک شروع می شود! ۱۷ آذر ۱۴۰۰
یادداشت/حراج عاطفه در شبکه های اجتماعی؛

همه چیز با یک لایک شروع می شود!

سیاری از افراد که خود را در مقابل چنین رابطه هایی مقاوم و مبرا می دانند بعد از مدتی در کمال ناباروی خود را گرفتار در آن می بینند. در واقع همه چیز با یک لایک شروع می شود! یکی از اولین و مشهورترین ابزارهای شبکه های اجتماعی که بسیار مهم است، همین لایک کردن هاست