بایگانی‌های هنز تعزیه خوانی - صبح ساباط
تخصیص زمین برای ایجاد میدانگاه تعزیه در شهر یزد ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خبر داد:

تخصیص زمین برای ایجاد میدانگاه تعزیه در شهر یزد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: قدمت و پیشینه هنر تعزیه خوانی دیرینه است و باید برای جلوگیری از تضعیف این هنر ملی در تغییر نسل ها، نسبت به تقویت آن اقدام شود.