بایگانی‌های همدلی - صبح ساباط
تمرین مواسات و همدلی مؤمنانه توسط کودکان یزدی ۱۹ آذر ۱۴۰۰
روایتی از همدلی مؤمنانه دانش آموزان یزدی؛

تمرین مواسات و همدلی مؤمنانه توسط کودکان یزدی

دانش‌آموزان ادبستان دخترانه بهشت، به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مواسات و همدلی مؤمنانه، لبیک گفتند.

کودکان یزدی؛کمک به هم نوع را در رزمایش همدلانه کودکان تمرین می کنند ۱۸ آذر ۱۴۰۰

کودکان یزدی؛کمک به هم نوع را در رزمایش همدلانه کودکان تمرین می کنند

مدیر ادبستان دخترانه بهشت از برگزاری رزمایش همدلانه کودکان یزدی خبر داد.