بایگانی‌های هفته روابط عمومی - صبح ساباط
جز از راستی هیچ دم بر نیار ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
یادداشت

جز از راستی هیچ دم بر نیار

با وجود برکات زیاد تفکرات مدرنیته برای جامعه بشری که تا قرن ها تحت تاثیر اندیشه های پوسیده دوره قرون وسطی به قهقهرا رفته بود، اثرات سوء و منفی این نوع تفکر امروزه جهان را فرا گرفته و اندیشمندان و جامعه شناسان را برآن داشته است تا به دنبال راه حلی برای بهبود زخم های معنوی بشریت باشند. شاید بر این اساس شعار امسال روز روابط عمومی اینگونه انتخاب شده است که "جز از راستی هیچ دم بر نیار" شعاری که از دیرباز چه در فرهنگ ایرانی و چه در فرهنگ اسلامی در زندگی بشر رواج داشته و بر آن توصیه و تاکید شده است، برای فعالان عرصه روابط عمومی که فلسفه وجودیشان زنده کردن ارزش هاست؛ سفارش شده است.