بایگانی‌های هشدار به دلبستگان آمریکا - صبح ساباط
آتش زدن قرآن سناریویی جدید از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی ۱۰ تیر ۱۴۰۲
خطیب نماز جمعه یزد:

آتش زدن قرآن سناریویی جدید از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی

خطیب نماز جمعه یزد گفت: آتش زدن قران توسط یک فرد سوئدی رسناریویی از پیش تعیین شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و نشان دهنده درماندگی آمریکا است و چیزی عاید این کشور نمی‌شود و افزایش گرایش به قرآن و نفرت از آمریکا را به دنبال دارد.