بایگانی‌های نهادهای معتبر پرداخت فطره - صبح ساباط
نکات قابل توجه در پرداخت فطره به افراد و نهادهای معتبر حقیقی و مجازی ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نکات قابل توجه در پرداخت فطره به افراد و نهادهای معتبر حقیقی و مجازی

فرمانده انتظامی اردکان تاکید کرد: در کنار تمامی صندوق ها دستگاه پوز بنام موسسات خیریه و نیکوکاری پیش بینی شده و افراد در زمان پرداخت حتما رسید تراکنش را کنترل نموده که بنام افراد شخصی نباشد.