بایگانی‌های نماینده شیراز - صبح ساباط
حمایت از تولید در بودجه ۱۴۰۳/ اتكا به درآمدهای مالیاتی نقطه قوت سند مالی سال آینده ۱۰ دی ۱۴۰۲

حمایت از تولید در بودجه ۱۴۰۳/ اتكا به درآمدهای مالیاتی نقطه قوت سند مالی سال آینده

عضو کمیسیون تلفیق مجلس، رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده را مثبت ارزیابی و بر ضرورت شفاف سازی درباره جزئیات و اهداف آن تاکید کرد.