بایگانی‌های نمایشگاه صنایع دستی - صبح ساباط
تاب هنر صنعت موتابی بعد از قرن‌ها هنوز می‌تابد ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

تاب هنر صنعت موتابی بعد از قرن‌ها هنوز می‌تابد

حبیب الله هنرمند بفرویی از قدمت،اصالت و در عین حال غریب بودن هنر موتابی می‌گوید.