بایگانی‌های مواسات - صبح ساباط
تمرین مواسات و همدلی مؤمنانه توسط کودکان یزدی ۱۹ آذر ۱۴۰۰
روایتی از همدلی مؤمنانه دانش آموزان یزدی؛

تمرین مواسات و همدلی مؤمنانه توسط کودکان یزدی

دانش‌آموزان ادبستان دخترانه بهشت، به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مواسات و همدلی مؤمنانه، لبیک گفتند.