بایگانی‌های مدارس هوشمند - صبح ساباط
اجرای پروژه هوشمندسازی و اتصال مدارس استان یزد به شبکه ملی اطلاعات ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

اجرای پروژه هوشمندسازی و اتصال مدارس استان یزد به شبکه ملی اطلاعات

پروژه هوشمندسازی و اتصال مدارس استان یزد به شبکه ملی اطلاعات با مشارکت مخابرات منطقه یزد به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا شد.