بایگانی‌های مدارس عالی مهارت - صبح ساباط
نزدیک به ۸۰۰ عنوان رشته فعال مورد توجه قرار نگرفتند ۲۶ آبان ۱۴۰۰
مدیرکل راهبری و پایش کیفیت معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی:

نزدیک به ۸۰۰ عنوان رشته فعال مورد توجه قرار نگرفتند

مدیرکل راهبری و پایش کیفیت معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه در رشته های فعال نزدیک به ۸۰۰ عنوان رشته وجود دارند که مورد توجه قرار نگرفتند اظهار داشت: معتقدیم در توسعه رشته ها نباید از رشته های فعال غافل شد.