بایگانی‌های محیط زیست، - صبح ساباط
تصویب آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت پسماندها در جلسه هیات دولت ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

تصویب آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت پسماندها در جلسه هیات دولت

هیات وزیران با هدف ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و ارتقای مدیریت محیط زیستی کشور؛ آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت (عبور) پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون یاد شده را به تصویب رساند.