بایگانی‌های مجمع - صبح ساباط
کارایی، اثربخشی و جایگاه های هئیت های اندیشه ورز ارتقا یابد/بسیج؛ مامن و پناه نخبگان ۰۷ اسفند ۱۴۰۰
استاندار یزد خواستار شد؛ 

کارایی، اثربخشی و جایگاه های هئیت های اندیشه ورز ارتقا یابد/بسیج؛ مامن و پناه نخبگان

استاندار یزد گفت: بایستی به یک مدلی برسیم که میزان کارایی اثربخشی و جایگاه های هئیت های اندیشه ورز ارتقا پیدا کند و نتایج این اقدامات مثبت، دیده شود