بایگانی‌های مجمع بسیج - صبح ساباط
۵۴۳ مسئله در سال جاری توسط هیئات اندیشه ورز بسیج در استان احصاء شده است ۰۳ اسفند ۱۴۰۰
جانشین فرماندهی سپاه الغدیر در اقشار بسیح:

۵۴۳ مسئله در سال جاری توسط هیئات اندیشه ورز بسیج در استان احصاء شده است

جانشین فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد در اقشار بسیج بیان کرد: ۵۴۳ مسئله توسط هیئات اندیشه ورز احصا و ۵۴ طرح داده شده و ۱۷۵۰ نفر از اندیشمندان، خبرگان و نخبگان مشغول فعالیت هستند.