بایگانی‌های متروپل آبادان - صبح ساباط
از مردم آبادان فقط محبت و همدلی دیدیم ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
وزیر کشور:

از مردم آبادان فقط محبت و همدلی دیدیم

وزیر کشور: خانواده‌هایی داریم که همسر و سه فرزندشان را از دست دادند ولی جز محبت از آن‌ها چیزی ندیدیم.