بایگانی‌های طبق قانون - صبح ساباط
جلسه کمیسیون فوق العاده رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقلی استان یزد ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
جلسه کمیسیون فوق العاده رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقلی استان یزد

جلسه کمیسیون فوق العاده رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقلی استان یزد

دبیر کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل یزد گفت: همزمان با رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل در این زمینه، به تخلفات رانندگان و مالکین متخلف از ضوابط سالن اعلام بار نیز رسیدگی و با آن بر طبق قانون برخورد خواهد شد.