بایگانی‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی - صبح ساباط
مسئولیت صندوق خسارات بدنی در پرداخت خسارت ناشی از تصادف ۱۳ آبان ۱۴۰۲
شنبه های حقوقی

مسئولیت صندوق خسارات بدنی در پرداخت خسارت ناشی از تصادف

برابر قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 چنانچه عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه محرز گردد؛ پرداخت خسارت بدنی فرد مصدوم بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.