بایگانی‌های صحرای طبس - صبح ساباط
شعر| شن های حماسه سازِ صحرای طبس ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
شعری برای شکست آمریکا در صحرای طبس

شعر| شن های حماسه سازِ صحرای طبس

شاعر معاصر یزدی هفت رباعی خود را به سالروز پنجم اردیبهشت، واقعه صحرای طبس و شکست مفتضحانه آمریکا اختصاص داد.