بایگانی‌های شورای هماهنگی مواد مخدر - صبح ساباط
صدور مجازات در حوزه مواد مخدر بر حسب کاهش انگیزه افراد تعریف شود  ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان یزد عنوان کرد:

صدور مجازات در حوزه مواد مخدر بر حسب کاهش انگیزه افراد تعریف شود 

دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان یزد: باید به گونه ای عمل شود که چه در حوزه مقابله با عرضه مواد و چه در حوزه اقدامات قضایی و صدور آرا؛ مجازات بر حسب کاهش انگیزه افراد تعریف شود.