بایگانی‌های شورای ملی مسکن - صبح ساباط
بهره وری و صرفه جویی انرژی در ساخت نهضت ملی مسکن ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
شورای مسکن مصوب کرد:

بهره وری و صرفه جویی انرژی در ساخت نهضت ملی مسکن

مصرفه بهره وری انرژی، سرعت درصدور پروانه مسکن ملی، سریع در انجام مشوق‌های های طرح بازآفرینی شهری از مصوبه های شورای مسکن یزد بود.