بایگانی‌های شورای عالی استان ها - صبح ساباط
یزد یک استان دارای فرصت‌های بی شماری در بخش‌های مختلفی، چون کشاورزی، خدمات و صنعت ۰۲ آبان ۱۴۰۲
نماینده استان یزد در شورای عالی استان ها تاکید کرد

یزد یک استان دارای فرصت‌های بی شماری در بخش‌های مختلفی، چون کشاورزی، خدمات و صنعت

نماینده استان یزد در شورای عالی استان ها گفت: یزد یک استان دارای فرصت‌های بی شماری در بخش‌های مختلفی، چون کشاورزی، خدمات و صنعت است.