بایگانی‌های شورای‌عالی فضای مجازی - صبح ساباط
تاکید رئیس جمهور بر تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی ۲۴ آبان ۱۴۰۲

تاکید رئیس جمهور بر تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، بر لزوم توجه به مسائل و موضوعات اساسی مدنظر مردم و همچنین تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر در کشور تاکید کرد.