بایگانی‌های شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی، - صبح ساباط
جامعه اسلامی را باید مبتنی بر عدالت اجتماعی اداره کرد ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

جامعه اسلامی را باید مبتنی بر عدالت اجتماعی اداره کرد

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر چه اقدامات و اصلاحات ساختاری و بلند مدت برای رفع فقر و بی‌عدالتی نسبت به رسیدگی به فقرا تقدم رتبی دارد؛ اما نباید باعث غفلت از سرعت رسیدگی به نیازمندان شود؛ گفت: جلسات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر این محور تنظیم کنید که در کوتاه مدت و حتی برای همین شب عید بتوانید با اقدامات جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.