بایگانی‌های شوراهای شهر و روستا - صبح ساباط
چندگانگی مدیریت شهری و روستایی سبب بروز اختلاف بین دستگاه‌ها شده است ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس مطرح کرد:

چندگانگی مدیریت شهری و روستایی سبب بروز اختلاف بین دستگاه‌ها شده است

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چندگانگی مدیریت شهری و روستایی سبب بروز اختلاف بین دستگاه‌ها شده است؛ گفت: متاسفانه امروزه دستگاه‌ها بدون اطلاع دهیاران و شورای اسلامی روستا‌ها، در امورات این مناطق دخالت می‌کنند.