بایگانی‌های شهید بهشتی الگوی قضات کشور - صبح ساباط
شاخصه شهیدبهشتی تفکر و تحلیلگری/ مدیریت تحقیقی و کارگشا درکشور بجای مدیریت حفظی ۰۴ تیر ۱۴۰۲

شاخصه شهیدبهشتی تفکر و تحلیلگری/ مدیریت تحقیقی و کارگشا درکشور بجای مدیریت حفظی

امام جمعه یزد با اشاره به تحلیلگر و محقق بودن شهیدبهشتی گفت: مدیریت‌ در کشور باید مدیریت تحقیقی و کارگشا باشد نه مدیریت حفظی که توانایی حل مسئله را نداشته باشد.