بایگانی‌های شهرستان شهریار - صبح ساباط
شهرستان شهریار باید متناسب با تغییرات جمعیتی در بخش تقسیمات کشوری نیز ارتقا یابد/ ارتقای دسترسی مناطق کمتر برخوردار از امکانات درمانی مورد توجه دولت مردمی بوده است ۳۰ آبان ۱۴۰۲

شهرستان شهریار باید متناسب با تغییرات جمعیتی در بخش تقسیمات کشوری نیز ارتقا یابد/ ارتقای دسترسی مناطق کمتر برخوردار از امکانات درمانی مورد توجه دولت مردمی بوده است

رئیس جمهور موضوع سلامت و نیاز به خدمات درمانی را از ضرورت‌های کشور و محورهای توجه و تلاش دولت مردمی دانست و گفت: دولت مردمی تلاش قابل توجهی برای ارتقای دسترسی مردم مناطق کمتر برخوردار به امکانات درمانی داشته است.