بایگانی‌های شرکت شهرک ها - صبح ساباط
۶۰ واحد صنعتی راکد استان یزد جان تازه گرفتند ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد‌؛

۶۰ واحد صنعتی راکد استان یزد جان تازه گرفتند

خوشبختانه با انجام عارضه یابی ها و اجرای طرح های بهبود و تلاش خود واحدهای صنعتی از ابتدای سال 1400 قریب 60واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی دوباره راه اندازی شده اند و به چرخه تولید کشور بازگشتند که 13 مورد این واحدها در شش ماه امسال رقم خورده است.